Тезей

Екологосъобразното и едновременно с това енергийно ефективно третиране на битовите отпадъци представлява технологично предизвикателство в световен мащаб. Съставът на смесените битови отпадъци е разнороден и изменчив във времето. Той зависи от серия фактори, сред които демографските, социално-икономическите и климатичните особености на района, който ги образува.

 

Системата Тезей е адаптируем инструмент за комплексно управление на битовите отпадъци в градски мащаб. Това което Тезей предлага е различна гледна точка – отпадъците не като проблем, а като ценен ресурс. Тезей представлява автоматизирана високо технологична система, която преработва смесените битови отпадъци в полезни продукти и на практика предотвратява напълно необходимостта от депа.

 

Третирането на отпадъците в системата е безвредно за околната среда – не се образуват потоци от отпадъчни води и замърсени газови емисии. Отпадъците се подлагат на поредица от механични процеси, при които се образуват фракции от материали, годни за рециклиране или оползотворяване в пълно съответствие с действащото национално и Европейско законодателство. 

Системата е мобилна, което позволява инсталирането и пускането и в експлоатация да се случи в най-кратки срокове и без извършване на строителни дейности. Тезей е автономна система и при нужда може да работи без включване към електропреносна и канализационна система.

 

Тезей е изграден от последователно разположени модули, свързани със системи за пренос на отпадъците. Битовите отпадъци се подават в системата в нетретиран вид, директно от сметоизвозващите камиони. При третирането всички материали, годни за рециклиране се отделят, сортират и предават за рециклиране. Битовите отпадъци включват в състава си и различно количество инертна маса (пръст, пясък, камъни), която Тезей успешно отделя от общия отпадъчен поток. Инертната маса може да бъде използвана за рекултивация на терени. След отделянето от потока смесени битови отпадъци на рециклируемите материали и инертната маса, в системата остава фракция, съдържаща предимно органика и малки парченца пластмаса. Тази фракция бива пресована във вид на пелети, които могат да бъдат оползотворени като енергиен източник или да бъдат включени в състава на различни строителни материали.