Условия на ползване

Условия за ползване на сайта на Ес Ер Те: www.srt.bg

Моля, прочетете тези условия преди да използвате сайта!

Тези условия са задължителни и имат силата на договор между „Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те)” ООД като собственик на сайта, от една страна, и всяко лице, посетило сайта (Потребител), от друга страна, като по силата на този договор потребителят има право да използва материалите и информацията в сайта за лични нетърговски цели при спазване на тези условия.

С осъществяване на достъп до сайта на Ес Ер Те, се счита, че потребителят е приел условията, изложени по-долу. При несъгласие с условията се силно се препоръчва на потребителя да спре да използва сайта.

 

 • АВТОРСКИ ПРАВА
  • Съдържанието на сайта на Ес Ер Те е със защитени авторски права. Всички права, дори и да не са изрично упоменати тук, са запазени.
  • Автор на всички публикации и материали в сайта е Ес Ер Те. Ако потребител забележи нарушение на авторски права  в този сайт, следва да уведоми Ес Ер Те своевременно на e-mail: office@srt.bg, за да бъде съответната публикация изтеглена от сайта при непостигане на договореност с автора или собственика й.
  • Забранява се копирането, предаването, разпространението, възпроизвеждането,  преработването, видоизменянето, частичното включване, използване с търговска цел, и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта под каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Ес Ер Те, и такива действия ще бъдат считани за нарушения на приложимото законодателство за закрила на интелектуалната собственост.
  • При използването на материали от сайта, медиите и бизнес партньорите на Ес Ер Те се задължават изцяло да се придържат към тук описаните ограничения и условия, освен ако с договор между тях и Ес Ер Те не е уговорено друго. Разрешава се оповестяването в средствата за масова информация на съобщенията на сайта и на други публикувани на сайта документи, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.
  • Потребителите на сайта имат право да разглеждат уебстраниците в него, както и да отпечатват извадки от тези страници само за лична употреба, при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, а не с цел тяхното търговско разпространяване, освен при наличие на писменото съгласие на Ес Ер Те за това.
  • Забранява се копирането и използването на логото на компанията, като всяко такова действие ще бъде възприемано като враждебно спрямо компанията.
  • Използването на сайта в нарушение на българското или международно законодателство се забранява.
 • ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
  • Ес Ер Те полага необходимата грижа да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, без да твърди, че тя е всеобхватна, точна и приложима  за конкретна цел. Възможни са грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните, за което Ес Ер Те не носи отговорност.
  • Ес Ер Те си запазва правото да редактира страниците в сайта и да прекратява достъпа до сайта по всяко време.
  • За удобство на потребителите, в сайта може да бъдат изгради връзки към сайтове, които са притежание или се управляват от трети лица или институции. СРТ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тези сайтове.
 • ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В случай на създаване на възможност за регистрация на потребителите или предоставяне чрез този сайт на лични данни от протребители към Ес Ер Те, Ес Ер Те прави следното изявление, предназначено да защити идентификацията на потребителите, които използват сайта:
  • Ес Ер Те е регистриран администратор на лични данни и ще полага необходимата грижа за защита на личните данни на потребителите от изгубване, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба, ако в сайта се предостави възможност за съобщаване на лични данни при неговото използване.
  • Потребителите могат да разглеждат страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълват регистрационните форми и да въвеждат каквито и да е лични данни. Целта на събиране на лични данни чрез регистрация е Ес Ер Те да осъществи  контакт с потребителя  във връзка с предоставянето на желана от потребителя услуга, или за получаване на награда в томболи или потребителски игри, или провеждане на инициирани от потребителя търговски преговори с Ес Ер Те. Предоставените лични данни ще бъдат защитени и Ес Ер Те ще използва изключително онези данни, които са получили директно от потребителя.
  • Личните данни, веднъж записани в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че потребителят поиска изрично от Ес Ер Те тяхното заличаване, Ес Ер Те е длъжно да ги заличи от базата данни.
  • Разкриването от Ес Ер Те на предоставени от потребители лични данни може да се извършва само в описаните от закона случаи и по описания начин.
  • Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, като в сайта се  публикува датата на тази промяна.
 • ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА Изпращайки материали до сървъра на сайта чрез e-mail или през самия сайт, ако има такава възможност, потребителят приема следните условия:
  • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона, противоречи на морала или по какъвто и да е начин е неподходящо за публикуване;
  • Потребителят трябва да се увери, преди да изпрати материалите, че те не са заразени с вируси, както и че са отстранени предварително всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип;
  • С изпращането на материал до Ес Ер Те чрез e-mail или през сайта, потребителят приема условието да не предприема действия срещу Ес Ер Те във връзка с този материал, и освобождава Ес Ер Те от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу Ес Ер Те във връзка с този материал.
 • ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
  • Ползването на този сайт е изцяло на отговорност на потребителя.
  • Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ес Ер Те за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
  • Ес Ер Те не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на потребителя до сървъра, върху който е разположен сайта.
  • Ес Ер Те не дава гаранция и не носи отговорност, че сървърът, на който се намира този сайт, не е заразен с вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на компютърната система на потребителя или да доведат до загуба на информация, при разглеждане, записване или ползване на уебстраниците в сайта.
  • Ес Ер Те не носи отговорност за каквито и да е загуби (преки или косвени), нито за последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителя до и/или ползването на сайта.
  • За инсталирането на хипервръзка към сайта www.srt.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на Ес Ер Те. При всички и всякакви случаи Ес Ер Те не може по никакъв начин да бъде отговорено за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта  www.srt.bg  би могъл да се окаже свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка.
  • Ес Ер Те не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информацията на този сайт.
 • ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
  • Ес Ер Те си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване.
  • Препоръчва се на потребителите периодично да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения.
  • Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта.
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УСЛОВИЯТА
  • Този договор се прилага, докато една от страните не го прекрати. Потребителят може да го прекрати преставайки да използва сайта на Ес Ер Те и унищожавайки материалите, които е свалил, принтирал или запазил на личния си компютър по какъвто и да е начин.
  • При констатирано нарушаване на условията за ползване на сайта потребителят първо ще бъде предупреден за констатираното нарушение, а в случай, че продължи съзнателно да не спазва тези правила,  срещу него ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които сайтът предлага.

Настоящите условия са приети и утвърдени от Светослав Костадинов - Управител на „Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те)“ ООД  на 19.11.2014 г.