Сертификация по стандарта ISO 9001:2008

През Октомври 2014 Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД успешно приключи процедурата по внедряване на системата за управление на качеството в предприятието, за което получи сертификация по стандарта ISO 9001:2008 от Сертификатора Бюро Веритас България. В обхвата на сертификацията попадат извършването на дейности включващи и свързани с третиране на твърди битови отпадъци; монтаж и поддръжка на инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; производство на оползотворяеми и рециклируеми фракции, получени от третирането на твърди битови отпадъци и търговска дейност с оползотворяеми и рециклируеми фракции.