Сертификация по стандарта ISO 14001:2004

През Октомври 2014 Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД успешно приключи процедурата по внедряване на системата за управление на околната среда, за което получи сертификация по стандарта ISO 14 001:2004 от Сертификатора Бюро Веритас България. В обхвата на сертификацията попадат извършването на дейности включващи и свързани с третиране на твърди битови отпадъци; монтаж и поддръжка на инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; производство на оползотворяеми и рециклируеми фракции, получени от третирането на твърди битови отпадъци и търговска дейност с оползотворяеми и рециклируеми фракции.