сертификати ISO

Дружество ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС (ЕС ЕР ТЕ) ООД е Сертифицирано по стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018  с обхват Дейности, свързани с третиране на отпадъци , в т.ч. приемане, обезвреждане, оползотворяване, временно съхранение. Събиране и транспорт на отпадъци. Монтаж и поддръжка на инсталация за третиране на отпадъци. Производство на оползотворяеми и рециклируеми фракции, получени от третиране на отпадъци. Търговска дейсност с оползотворяеми и рецикллируеми фракции.