Сертификация по стандарта ISO 14001:2015

От Октомври 2014 до момента Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД е сертифицирано по система за управление на качеството –  ISO 14001:2015 и – стандарти, регламентиращи дейности включващи и свързани с третиране на твърди битови отпадъци /ТБО/, монтаж и поддръжка на инсталации за третиране на ТБО, производство на оползотворяеми и рециклируеми фракции, получени от третиране на ТБО и търговска дейност с такива фракции. 


14001:2015 bg