изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0034-C01 „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в об

изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0034-C01 „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в об

18.02.2022

Свързани новини